อีเมล์   www.cad.go.th กรมตรวจบัญชีสหกรณ์www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th


map surin

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้
      1.  แผนงานส่งเสริมการผลิตการเกษตร
            งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            วางรูปแบบบัญชี
            เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่  กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่หรือปรับปรุงแบบบัญชี  มีการจัดประเภทบัญชี  แบบฟอร์ม  วิธีการจัดทำเอกสารและสมุดบัญชีเพื่อการบันทึกการควบคุมและรายงานผล  ของรายการต่างๆ  ทั้งทรัพย์สิน  หนี้สิน  ทุน  รายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจ
            งานตรวจแนะนำด้านการเงินการบัญชี
             -  การตรวจแนะนำทั่วไป  เป็นการตรวจสรุปการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  โดยตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี  การควบคุมภายในด้านต่างๆ
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุม  คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์  ที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนำให้มีการจัดบัญชีโดยถูกต้องเรียบร้อย  รวมทั้ง
ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  เกี่ยวกับการควบคุมการบริหารงานของสถาบันเกษตรกร
              -  การตรวจแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีได้  เป็นการช่วยเหลือกำกับแนะนำให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี  บันทึกรายการในสมุดขั้นต้นต่างๆ  รวมทั้งการผ่านรายการจากจากสมุดขั้นต้นไปยังบัญชีแยกประเภทบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ  รวมทั้งการจัดทำงบทดลองได้เอง  ทั้งนี้ให้สถาบันเกษตรกรมีข้อมูลที่ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  สามารถควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ต่างๆ  ของสถาบันให้รัดกุมและเรียบร้อย
              -  การตรวจแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำงบการเงินได้  เป็นการช่วยเหลือกำกับแนะนำให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สามารถจัดทำบัญชีได้ตามสมควร  แล้วสามารถจัดทำงบการเงินระหว่างปีได้เอง  เพื่อทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของแต่ละระยะก่อนวันสิ้นปีทางบัญชี  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารและควบคุมงาน
               -  ให้ความช่วยเหลือ  แนะนำแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่  ให้ความช่วยเหลือในการวางระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบ  และคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
              งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
               -  ควบคุมการสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์  เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองไว้  ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
               -  ดำเนินการสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์  ให้ได้สำเร็จลุล่วงตามกฎหมาย  และเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการ  และนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

        2.  โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
               งานติดตามการใช้เงินช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล
               -  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
                งานโครงการต่างๆ  เพื่อฟื้นฟูอาชีพและเสริมสร้างความแข็งแรงของเกษตรกร  และอื่นๆ
               -  โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
               -  โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
               -  โครงการพัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
               -  โครงการ  3  ประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์  (Win  Win  Relationship : WWR)
               -  โครงการพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน
               -  โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย
               -  งานคาราวานแก้จน
               -  โครงการสร้างราชการจังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด
               -  โครงการตรวจสอบหนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
               -  งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               -  โครงการศิลปาชีพ
               -  โครงการพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการที่ดี

        3.  งานคอมพิวเตอร์
               -  ติดตั้งและแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์
               -  ติดตามการใช้โปรแกรมแบบแยกส่วน

         4.  งานวิชาการ
               -  ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  และการจัดระบบควบคุมทางธุรกิจ
               -  ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมภายในสหกรณ์  หรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาอบรม  และแก้ไขการปรับปรุงการบริหารงาน
               -  จัดให้มีข้อมูลสถิติการเงินและข้อมูลอื่น  เพื่อการบริหารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  และเพื่อประกอบการพิจารณาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               -  ศึกษากรณีพิเศษเฉพาะอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหรือกลุ่มเกษตรกร  และผู้ที่เกี่ยวข้อง
               -  ศึกษาธุรกิจของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบบัญชีให้เหมาะสม

        5. งานบริหารทั่วไป
               -  กำหนดแผนปฏิบัติงาน  งบประมาณ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง  คำแนะนำ  และนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
               -  ดำเนินการและควบคุมดูแล  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานจัดระบบสำนักงาน  งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  งานการเงินและการบัญชี  งานพัสดุ  งานประชาสัมพันธ์  งานพิมพ์   และงานแจกจ่ายเอกสาร  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
               -  จัดให้มีการฝึกอบรม  และสอนงานแก่ข้าราชการในบังคับบัญชา
               -  ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นเพื่อความสะดวกทั้งแก้ไขปัญหา  อุปสรรค  และข้อขัดแย้งต่างๆ  ในการปฏิบัติงาน                 
               -  ปฏิบัติราชการอื่นตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์หรือส่วนราชการอื่นมอบหมาย

 
 
 
 
 
 
 


 
boss64

 
« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ
 
 

 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ภารกิจ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ผังโครงสร้างสำนักงาน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • เครื่องมือทางการเงิน
 • ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 • เว็บไซต์หน่วยงาน
 • Intranet
 • อีเมล์
 • ร้องเรียน/ร้องทุกข์
   

 • ระเบียบ

   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
  ติดต่อได้ที่:สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 
  โทร. 0-4406-0556 โทรสาร. 0-4406-0556, โทรศัพท์มือถือ. 092-780-0199 
  Google Maps --> คลิก
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  FONTSIZE
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1360 x 768 pixel
  Tool Tipsตัวช่วยเหลือ