อีเมล์   www.cad.go.th กรมตรวจบัญชีสหกรณ์www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย

สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
FONTSIZE
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์..."สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ " ท่านสามารถติดต่อสำนักงานได้ที่ 158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 0-4404-0003 โทรสาร. 0-4404-0142 Hotline 37767 E-mail : cadsr@cad.go.th
 
mu2
 
สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จำกัด (22/04/2561)
วันที่ 22 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นายอรรถพล บุญสรรค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมบริษัทเอชบีไอสุรินทร์ จำกัด บ้านเชื้อเพลิง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สตส.สุรินทร์ ร่วมประชุมผ่าน Web confarence ชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู้เป้าหมาย 5 ล้านไร้ (21/04/2561)
วันที่ 20 เมษายน 2561 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นายพนัส แสวงสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมผ่าน Web confarence ชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู้เป้าหมาย 5 ล้านไร้ ภายใต้เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การพัฒนาทักษะการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2561 (20/04/2561)
วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การพัฒนาทักษะการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลและการเขียนคำสั่ง ACL ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สอบบัญชี ให้มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล Oracle MS-SQL DBF มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของฐานข้อมูล และการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบบัญชี ที่พัฒนาโดยบุคคลภายนอก และเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการนำฐานข้อมูลของสหกรณ์มาตรวจสอบ ผ่านการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ACL ได้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2561 โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (20/04/2561)
วันที่ 20 เมษายน 2561 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นายอรรถพล บุญสรรค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาวัดดาราธิวาส บ้านขนาดมอญ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (19/04/2561)
วันที่ 19 เมษายน 2561 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนัักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพร โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สตส.สุรินทร์ เข้าติดตามแก้ไขโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และติดตั้ง smart 4m (18/04/2561)
วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 1.3 ได้เข้าติดตามแก้ไขโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และติดตั้ง smart 4m ของสหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด เพื่อให้สหกรณ์ได้ใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อ่านทั้งหมด     
 
paga
 
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้างรายงานงบทดลอง 
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการประจำปี งบประมาณ 2561
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศ สตส.สุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อ่านทั้งหมด     
 
pagsom
 
 
ong
 
ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรมบัญชีแยกประเภท GLเงินรับฝาก Depositสินค้า Inventoryระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การตั้งค่า ActiveX Control and Plugin
วิธีการติดตั้ง AppServ
คู่มือการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
 
tomtob
 
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ร้องเรียน ร้องทุกข์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา ประเด็นทั่วไป 1 2
งานตรวจบัญชีสหกรณ์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 0
boss-cad

 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
จุลสารที่น่าติดตาม.. คลิกเลย!!!!!!
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ