อีเมล์   www.cad.go.th กรมตรวจบัญชีสหกรณ์www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย

สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
FONTSIZE
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์..."สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ " ท่านสามารถติดต่อสำนักงานได้ที่ 158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 0-4404-0003 โทรสาร. 0-4404-0142 Hotline 37767 E-mail : cadsr@cad.go.th
 
mu2
 
สตส.สุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ และโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม (20/06/2561)
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ และคณะร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ และโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ได้แจกเอกสารพร้อมให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร เยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ารับการแนะนำ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ทำให้ได้รับรู้รายรับ รายจ่าย เพื่อสามารถนำไปใช้วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และวางแผนทางกา รเงินของครอบครัวและการประกอบอาชีพ และสร้างนิสัยในการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น
สตส.สุรินทร์ สายสอบบัญชีที่ 1.3 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านน้อย (20/06/2561)
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 1.3 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านน้อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 2 และสายสอบบัญชีที่ 1 เข้าติดตามการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (20/06/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 2 เข้าติดตามการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีรียานุเคราะห์ 2 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และสายสอบบัญชีที่ 1 เข้าติดตามการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จำกัด (19/06/2561)
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นายพนัส แสวงสุข ตำแหน่งนักวิชาตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
สตส.สุรินทร์ สายสอบบัญชีที่ 2 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ (19/06/2561)
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้ สายสอบบัญชีที่ 2 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาอุดม ต.ไผ่ อ. รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ของนายสมาน มนต์ดี และแนะนำการจัดทำบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ สายสอบบัญชีที่ 1 สายสอบบัญชีที่ 1.3 และ สายสอบบัญชีที่ 3 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี (19/06/2561)
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 1.3 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราแนงมุด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561 สายสอบบัญชีที่ 3 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำนาเพี้ยราม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และสายสอบบัญชีที่ 1 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
อ่านทั้งหมด     
 
paga
 
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้างรายงานงบทดลอง 
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการประจำปี งบประมาณ 2561
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศ สตส.สุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อ่านทั้งหมด     
 
pagsom
 
 
ong
 
ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรมบัญชีแยกประเภท GLเงินรับฝาก Depositสินค้า Inventoryระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การตั้งค่า ActiveX Control and Plugin
วิธีการติดตั้ง AppServ
คู่มือการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
 
tomtob
 
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ร้องเรียน ร้องทุกข์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา ประเด็นทั่วไป 1 2
งานตรวจบัญชีสหกรณ์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 0
boss-cad

 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ