อีเมล์   www.cad.go.th กรมตรวจบัญชีสหกรณ์www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย

สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
FONTSIZE
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์..."สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ " ท่านสามารถติดต่อสำนักงานได้ที่ 158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 0-4404-0003 โทรสาร. 0-4404-0142 Hotline 37767 E-mail : cadsr@cad.go.th
 
mu2
 
สตส.สุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (22/02/2561)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้ สายสอบบัญชีที่ 2 ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต. จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในการนี้ เพื่อให้สมาชิกรู้จักการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน มีการวางแผนการใช้จ่าย และรู้จักประหยัดอดออม ทำให้สมาชิกมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
สตส.สุรินทร์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561 (22/02/2561)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้ นางไพลิน ดวงบุปผา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม (22/02/2561)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้ นางรัตนา ทุมแต้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
สตส.สุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (22/02/2561)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี พิพัฒนสุภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพล และศาลากลางหมู่บ้านอังกัญโพธิ์ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในการนี้ เพื่อให้สมาชิกรู้จักการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน มีการวางแผนการใช้จ่าย และรู้จักประหยัดอดออม ทำให้สมาชิกมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
สตส.สุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (02/02/2561)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวพรประภา กระแสโสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ศาลาประจำหมู่บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สตส.สุรินทร์ ร่วมสังเกตการตรวจสอบตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อค ปีการผลิต 2560/61 (01/02/2561)
นางอมรรัตน์ เอกอนัันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นายพนัส แสวงสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมสังเกตการตรวจสอบตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อค ปีการผลิต 2560/61 เมื่อวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น 9 อำเภอ 16 ผู้ประกอบการ
อ่านทั้งหมด     
 
paga
 
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้างรายงานงบทดลอง 
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการประจำปี งบประมาณ 2561
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศ สตส.สุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อ่านทั้งหมด     
 
pagsom
 
 
ong
 
ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรมบัญชีแยกประเภท GLเงินรับฝาก Depositสินค้า Inventoryระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การตั้งค่า ActiveX Control and Plugin
วิธีการติดตั้ง AppServ
คู่มือการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
 
tomtob
 
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ร้องเรียน ร้องทุกข์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา ประเด็นทั่วไป 1 2
งานตรวจบัญชีสหกรณ์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 0
boos

 
« กุมภาพันธ์ 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
จุลสารที่น่าติดตาม.. คลิกเลย!!!!!!
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ