จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ร่วมจัดการประชุมเพื่อติดตามประเมินผลโครงการฯ     
 สตส.สุรินทร์ ร่วมรับชม-ฟัง Video Conference การประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2557  
  สตส.สุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเรียนรู้ โครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2557  
  สตส.สุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร
  
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย